ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นกลไกหลักนำ สป. สู่การเป็นองค์กรประสิทธิภาพสูง ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป